Huurvoorwaarden

 • Al onze prijzen zijn van drukfouten en/of prijswijzigingen voorbehouden.
 • Eventuele transportkosten worden in rekening gebracht bij een te geringe afname en/of een te grote afstand.
 • De prijzen gelden per stuk per dag, behalve wanneer er schriftelijk anders is overeengekomen. 
 • De huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren.
 • Tellingen zijn bindend. Klachten van de huurder moeten het verval van het recht te reclameren op de afhaal/bezorgdag mee delen aan de verhuurder. Vanaf moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.
 • Defecte of beschadigde goederen worden de huurder in rekening gebracht.
 • De spullen mogen niet worden blootgesteld aan onjuiste weersinvloeden, sommige materialen mogen bijvoorbeeld beslist niet nat worden.
 • De goederen worden schoon en in passende verpakking afgeleverd en worden op dezelfde manier opgehaald/teruggebracht. Indien niet schoon, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • Het risico van de goederen ligt gedurende de gehele huurperiode totdat de goederen weer in ons bezit zijn, bij de huurder. Wij stellen ons op geen enkele manier aansprakelijk bij schade of letsel.
 • Wij behouden ons het recht voor om steekproefsgewijs te vragen naar een geldig rijbewijs, legitimatiebewijs of paspoort.
 • Voor de huur van bepaalde goederen kunnen wij om een borgsom vragen. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag komen te staan.
 • Bij reservering van de goederen is er sprake van huurovereenkomst. Annulering van de huurovereenkomst moet minstens 48 uur van te voren worden doorgegeven, anders worden er kosten in rekening gebracht. 
 • In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.
 • Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te geschieden, na deze termijn worden administratiekosten in rekening gebracht.